PSYKOTERAPI

PSYKOTERAPI

Dynamisk psykoterapi bygger på en teori och metod som utarbetats under mer än ett århundrade av kliniskt verksamma psykoterapeuter. Ett särdrag hos denna terapi är att den är individuellt utformad för var och en som söker behandling. Varje enskild psykodynamisk psykoterapeut använder sig också i sitt arbete av en PERSONLIGT färgad utveckling av teorin och metoden som bygger på en sammansmältning av teori, yrkeserfarenhet och personlig livshistoria.

Terapin är ett möte mellan terapeut och klient där fokus ligger på att söka förståelse för den unika individen snarare än att följa i förväg uppställda manualer. Tillsammans undersöker terapeuten och klienten svåra, ofta dolda känslor och tankar.

En del av teorin i den dynamiska terapin handlar om att problematiska livsmönster som en person bär med sig synliggörs i relationen till psykoterapeuten. Genom att psykoterapeuten när detta sker hjälper klienten att bli medveten om detta, möjliggörs för hen att nå en känslomässigt grundad förståelse vilket i sin tur underlättar förändring.

För att en grundläggande förändring skall ske krävs ofta en förståelse på flera plan.

Problematiska mönster kan finnas lagrade i tankar, i känslor och i muskelminnen.

För att nå en bearbetning på alla dessa plan har jag som psykoterapeut utarbetat en form av INTEGRATIV PSYKODYNAMISK TERAPI.

I denna terapi använder jag mig av kunskaper/erfarenheter från dels den dynamiska teorin, men också av kunskaper formade i bildterapi och kroppsorienterade terapiformer.

I min terapi är basen alltid det dynamiska samtalet.

Samtalet kan ibland ge ledtrådar som ger öppningar till att använda bilden som hjälp för en djupare förståelse likaväl som öppningar till olika yogapositioner, meditationer, mindfulnessövningar kan ges.

Min erfarenhet är att samtalet förekommer på den kognitiva nivån och bearbetar tankar och värderingar rent mentalt.

Bilden däremot når upplevelser på en mer emotionell nivå hos klienten. Att uppleva sin bild och sedan själv se den, tolka den och prata om den bidrar till att integrera en persons emotionella och mentala/kognitiva världar.

Att arbeta med kroppen, med yogaställningar, med muskelmedvetenhet öppnar hen för tidiga kroppsminnen lagrade som spänningar och låsningar utan kognitiv medvetenhet. Genom att arbeta med kroppen får du en djupare koppling mellan tidiga upplevelser och reaktionsmönster.

 

Den integrativa metod där jag kombinerar tanke, bild och kropp har jag kallat HJÄRTATS VÄG eller TORAMETODEN.

 

 

 

Tel till Inga-Stina 0704-852723 eller ingastina@me.com